Chặn tín hiệu điện thoại

Hàng đầu của Trung Quốc chặn điện thoại di động thị trường sản phẩm